Rzeszów

50 podmiotów otrzyma dotacje z budżetu wojewody podkarpackiego na realizację programów pomocowych dla rodzin i osób starszych. Tegoroczny konkurs ofert został rozstrzygnięty. Łączna kwota dofinansowania to 600 tys. zł.

W ramach ogłoszonego przez wojewodę podkarpackiego otwartego konkursu ofert na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2015 roku wpłynęło 73 oferty od organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych. 50 ofert rozpatrzono pozytywnie, 20 odrzucono z powodu braków formalnych, natomiast oferty 3 odrzucono z przyczyn merytorycznych. Wnioskującym podmiotom przyznano dotacje na łączną kwotę 600 tys. zł.

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację programów socjoterapeutycznych, zakup pomocy niezbędnych do realizacji programu, wspieranie działań innowacyjnych w zakresie spędzania wolnego czasu, zapewnienie warunków do udziału w życiu społecznym, a także na programy motywujące osoby starsze do podjęcia aktywności m.in. fizycznej, artystycznej i intelektualnej.