Z życia wzięte

Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO), w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z kolei, przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Rozwód małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa, prowadzi do ustania tejże wspólności i powstania ustroju rozdzielności majątkowej. W takich okolicznościach (po rozwodzie) musi dojść do podziału dorobku wspólnego. Czy w takim przypadku konsultacje prawne będą konieczne? O tym w dalszej części tekstu.

Ugoda albo sąd

Istnieją dwa rodzaje w zakresie sposobu podziału majątku. Po pierwsze, byli małżonkowie mogą podzielić wspólny majątek niejako „dobrowolnie”. Mamy wówczas do czynienia z umownym podziałem majątku (wymaga to jednak współpracy między nimi – tak, by mogli oni się „dogadać”, co do sposobu podziału). Umowa taka może być generalnie zawarta w dowolnej formie (wymagana jest jednak forma aktu notarialnego, jeżeli mamy do czynienia np. z nieruchomością). Jeżeli jednak strony nie są w stanie wypracować porozumienia w tej kwestii – konieczna będzie wizyta w sądzie. Można mówić wówczas o sądowym podziale majątku. Taki wariant będzie jednak wiązał się z wyższymi kosztami oraz może być „rozłożony w czasie”. Adwokat podział majątku – czy będzie to konieczne? Kwestie dotyczące podziału majątku zawsze budzą wiele emocji (w tym negatywnych), dlatego w takiej sytuacji warto pomyśleć o pomocy profesjonalisty.

Podział majątku – czy zawsze po połowie?

Zgodnie z prawem rodzinnym (art. 43 KRO), zasadą jest, iż udziały w majątku wspólnym zgromadzonym w trakcie trwania związku małżeńskiego są równe (a więc co do zasady sąd przy rozwodzie dzieli majątek na równe części). Czy możliwe jest jednak odejście od tej zasady? Otóż – z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, by ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło jednak z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Ważny powód może stanowić np. trwonienie majątku przez jednego z małżonków. Ponadto, prawo rodzinne przewiduje, iż sąd oceniając stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego, uwzględni również nakład osobistej pracy w zakresie wychowania dzieci oraz pracy dokonywanej we wspólnym gospodarstwie domowym. A więc przyczynianie się do powstania majątku wspólnego to nie tylko dostarczanie pieniędzy, ale również cała gama wysiłków podejmowanych w ramach funkcjonowania rodziny, dbanie o zaspokajanie jej wszelkich potrzeb. Jak więc widać, sprawy dotyczące podziału majątku mogą okazać się bardzo zawiłe – dlatego zachęcamy do konsultacji prawnych.