Czy wiesz, że...

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest prewencyjnym środkiem karnym opisanym w Kodeksie karnym (art. 39, 42). Często sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest mylony z innym pojęciem prawnym, a mianowicie decyzją o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest formą ukarania kierowcy, żeby go orzec, musi odbyć się rozprawa karna, a więc także wcześniejsze postępowanie prowadzone przez policję lub prokuraturę.

Kiedy wobec kierowcy zostanie orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, może to stanowić dla niego bardzo dużą dolegliwość. Ustawodawca dokładnie określił przypadki, w których środek ten może zostać zastosowany, a także te, w których musi on być orzeczony.

Jazda po alkoholu

Istnieje wiele rodzajach czynów przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za które grozi nam zakaz prowadzenia pojazdów. Warto jednak skupić się na temacie, który wydaje się być szczególnie kontrowersyjny. Mowa tutaj o zakazie prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu. Otóż, w odniesieniu do przestępstwa, sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (…). Jak więc widać, jazda w stanie nietrzeźwości musi wiązać się z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów i to na czas nie krótszy niż 3 lata (górna granica to 15 lat). Kiedy zakaz będzie dożywotni? Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 (sprowadzenie katastrofy w ruchu), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 (wypadek ze skutkiem śmiertelnym) (…) był w stanie nietrzeźwości (a więc jazda po alkoholu), pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Sąd jednak w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od wymierzenia tego środka karnego (jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami). Jednak w razie powtórnego skazania osoby w warunkach określonych powyżej – sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio („ratunkiem” nie będą nawet wyjątkowe okoliczności). A co w razie wykroczenia jazdy po alkoholu? Otóż zakaz prowadzenia pojazdów będzie orzeczony za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.  

Blokada alkoholowa

Warto jednak zaznaczyć, iż dla kierowców, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów istnieje pewien „ratunek”, by mogli oni wrócić za kółko przed upływem okresu zakazu. Chodzi tutaj o tzw. alkoblokadę. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przynajmniej przez połowę orzeczonego wymiaru (a w przypadku dożywotniego zakazu - przez minimum 10 lat) sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, ale tylko wówczas, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.   Czyli - będziemy mogli prowadzić tylko pojazdy, które będą miały zamontowane takie urządzenie (niejako badające naszą trzeźwość przed uruchomieniem silnika). W razie jakichkolwiek pytań odnośnie omawianego tematu zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią ( Adwokat jazda po alkoholu ).