Rzeszów

Wojewoda podkarpacki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach kolejnej edycji programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych" Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój? przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Dla województwa podkarpackiego przeznaczono kwotę 62 mln 270 tys. zł. Rządowe dofinansowanie przeznaczone jest w 50 proc. na drogi gminne i w 50 proc. na drogi powiatowe. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań. Samorządy mogą starać się o dotację do 50 proc. inwestycji drogowych planowanych na 2015 rok, w wysokości do 3 mln zł. W ramach programu mogą być wykonywane roboty budowlane  polegające  na budowie, przebudowie, remoncie  drogi powiatowej  lub gminnej, a także  inne towarzyszące im prace w pasie drogowym, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej, która nie jest związana z drogą (dotyczy to np. sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej).

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu będzie przeprowadzony od 1 września do 30 września 2014 roku. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury PUW, ul. Grunwaldzka 15,  piętro III, pokój 356 a lub przesyłać pocztą. O zachowaniu terminu wpływu wniosków decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej PUW, w banerze ?Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 ? 2015?.