Czy wiesz, że...

Ceny transferowe to ceny, które ustalają pomiędzy sobą podmioty powiązane w odniesieniu do sprzedawanych pomiędzy sobą dóbr, usług lub praw. Nie ma jednej definicji powiązań, inne regulacje znajdziemy w ustawie o rachunkowości, międzynarodowych standardach rachunkowości, czy ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z punktu widzenia cen transferowych kluczowe są regulacje powiązań zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analogiczne w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ceny transferowe ustalane są przez osoby odpowiedzialne za zawieranie umów w danym podmiocie. Mogą to być członkowie zarządu lub pracownicy działów sprzedaży i cotrollingu.

Ważnym elementem ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy ceny transferowych.

Analiza cen transferowych powinna zostać przeprowadzona w oparciu o określone kryteria porównywalności, przed zawarciem transakcji z podmiotem powiązanym. Analiza może zostać przeprowadzona w oparciu o dane porównywalne wewnętrznie lub zewnętrznie.

Ceny transferowe powinny być ustalane z wykorzystaniem określonych metod podatkowych.

Wśród metod podatkowych wyróżnia się:

- metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej,

- metodę ceny odprzedaży,

- metodę koszt- plus,

- metodę marży transakcyjnej netto,

- metodę podziału zysków.

W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie metod podatkowych, stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

Istotnym dokumentem, ułatwiającym proces kalkulacji cen transferowych jest polityka cen transferowych obowiązująca w danej grupie kapitałowej. Polityka cen transferowych określa zasady, jakie powinny stosować podmioty powiązane przy ustaleniu warunków dla danej kategorii transakcji kontrolowanej. Polityka cen transferowych określa najbardziej właściwą metodę dla określonych rodzajów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także proces doboru danych porównywalnych na potrzeby analizy cen transferowych.

Na rynku usług doradczych istnieje wiele firm, który zajmują się usługami z obszaru cen transferowych. Więcej informacji można znaleźć np. na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/ceny-transferowe/

 

undefined