Uncategorised

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Usługobiorców, na rzecz których Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest firma RES-Info Agata Podstawek, 37-430 Jeżowe 127, posiadająca NIP: 8652143422, REGON: 181654650, świadcząca usługi hostingowe oraz pośrednictwa w rejestracji domen internetowych bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Usługodawcą”

Zakres zbieranych danych

Usługodawca zbiera dane osobowe Usługobiorców w sposób określony w Regulaminie.

W celu wykupienia Usługi, Usługobiorca powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Usługobiorcą, tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres korespondencyjny, jak również numer telefonu.

1. Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celu realizacji bezpośredniego marketingu własnych towarów i usług oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. W zależności od udzielenia przez Usługobiorcę zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104 ze zm.).

 4. W zależności od udzielenia przez Usługobiorcę zgody podany przez niego adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

2. Prawo dostępu

 1. Usługobiorca posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie i celu, innym niż świadczenie Usługi przez Usługodawcę, będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Usługobiorca może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

 2. Usługobiorcy przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Usługobiorca może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Usługobiorcy, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

4. Mechanizm cookies

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików tekstowych zwanych Cookies.

 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Usługodawcy.

 3. W celu korzystania ze strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Usługobiorcy Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Usługodawcy.

 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy.

 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Usługobiorców.

 7. W reklamach zamieszczanych na stronach Usługodawcy mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 8. W ramach strony internetowej Usługodawcy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej Usługodawcy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługodawcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 10. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Instrukcje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone

5. Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin).

Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Usługodawcy.

6. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony internetowej Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

 2. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Dane osobowe Usługobiorców są udostępniane podmiotom dokonującym rejestracji domen w celu świadczenia usług polegających na rejestracji domen.

 1. Dane osobowe Usługobiorców dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane firmie obsługującej system płatności.

7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Usługobiorców, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej Usługodawcy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

9. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.