Rzeszów

W nocy z 21 na 22 stycznia przeprowadzona zostanie druga edycja ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Działania związane z przeprowadzeniem badania na terenie województwa koordynuje wojewoda.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin powołali na swoich terenach zespoły zadaniowe ds. ustalenia liczby osób bezdomnych oraz wyznaczyli gminnych koordynatorów badania. Ponadto koordynator badania został wyznaczony także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i został on zobowiązany do ustalenia liczby osób bezdomnych przebywających w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. w podmiotach leczniczych, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim.

Sprawne przeprowadzenie przedmiotowego badania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy.

Określenie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie miasta czy gminy możliwe będzie po zsumowaniu:

1. liczby osób bezdomnych spędzających noc z 21 na 22 stycznia 2015 r. w wyspecjalizowanych placówkach noclegowych,

2. liczby osób bezdomnych spędzających noc w tzw. miejscach ?niemieszkalnych? (ogródki, altany działkowe, parki, pustostany, dworce, inne miejsca),

3. liczby osób bezdomnych spędzających noc w szpitalach miejskich, powiatowych, gminnych, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia, zakładach karnych, aresztach śledczych, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych (oprócz podmiotów leczniczych dla których samorząd województwa jest organem założycielskim).