Rzeszów

Wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich obserwowano na Wisłoce poniżej Krajowic, Sanie poniżej Sanoka oraz Wisłoku poniżej zbiornika Besko. W wyniku dalszego spływu wód opadowych oraz lokalnie zwiększonym odpływem ze zbiorników wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich spodziewany jest na Sanie poniżej zbiornika Solina. W Radomyślu spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

W zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu powyżej zbiornika Solina spodziewane są dalsze spadki poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

Na Wiśle w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody i przekroczenie stanów ostrzegawczych w profilach Szczucin, Koło, Sandomierz i Zawichost.

Prognoza kulminacji stanu wody na Wiśle, na odcinku Szczucin - Zawichost:

  • wodowskaz Szczucin - 463 cm w dniu 28 maja br. o godz. 15:00 - przy przekroczeniu stanu ostrzegawczego o ok. 5 cm;
  • wodowskaz Sandomierz - 498 cm w dniu 29 maja br. w godzinach wieczornych (20-22:00) - przy przekroczeniu stanu ostrzegawczego o ok. 70 cm.

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Wisłoce nadal obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin powiatu mieleckiego.

W wyniku poprawy sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w górnym i środkowym biegu Wisłoki i Wisłoka odwołano pogotowia przeciwpowodziowe na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego oraz m. Krosna., gmin powiatu sanockiego: Besko, Zarszyn, m. Sanok oraz w m. Haczów w powiecie brzozowskim.