Rzeszów

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność.

Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej 30 czerwca 2014 r., utracą 1 lipca 2015 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Organem wydającym kartę parkingową jest wybrany przez wnioskodawcę przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ważne: Od 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.