Rzeszów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że 12 sierpnia br. na terenie gminy Nisko stwierdzono przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu (stężenia powyżej 180 ?g/m3).

Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w gminie Nisko stwierdzono na podstawie automatycznych pomiarów na stacji w Nisku przy ul. Szklarniowej. Najwyższa wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji automatycznej w Nisku w dniu 12 sierpnia wyniosła 183 ?g/m3. Również na pozostałych stacjach monitorujących stężenia ozonu w województwie zanotowano wysokie poziomy stężeń O3.

Wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu w powietrzu związane są z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (wysokie temperatury powietrza, duże nasłonecznienie, brak opadów i mgieł).

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad Polską wskazują na obniżanie się stężeń ozonu w kolejnych dniach. W dniu 13.08.2015 r. dla województwa podkarpackiego maksymalne godzinne stężenia ozonu prognozowane są na poziomie 120 ?g/m3. W dniu 14.08.2015 r. dla województwa podkarpackiego maksymalne godzinne stężenia ozonu prognozowane są na poziomie 100 ?g/m3.

Jednakże z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury powietrza, w godzinach od 11 do 18 mogą wystąpić w województwie stężenia znacznie wyższe niż przewidywane w prognozach.