Rzeszów

Podkarpaccy rolnicy z powodu suszy stracili ponad 7 mln zł ? wynika z dotychczasowych szacunków gminnych komisji powołanych przez wojewodę podkarpackiego. Temat ten został omówiony podczas poniedziałkowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich, po której odbyła się konferencja prasowa wicewojewody Grażyny Borek.

Podczas posiedzenia omówiono także sytuację na rynku mleka w regionie oraz sprawy dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przedstawiciele regionalnych mleczarni.

Po posiedzeniu odbyła się konferencja prasowa. Wicewojewoda Grażyna Borek poinformowała dziennikarzy lokalnych mediów, że największe nasilenie suszy wystąpiło w północnej części województwa podkarpackiego.

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pracuje 66 komisji (stan na 4 września br.). W 5 gminach częściowo zakończono szacowanie. Dotychczas wyszacowano straty w 145 gospodarstwach rolnych na kwotę ponad 7 mln zł. Oszacowana powierzchnia upraw dotkniętych suszą wynosi 1432 ha. W kolejnych 1245 gospodarstwach prace te są prowadzone i obejmują powierzchnię ok. 7,1 tys. ha upraw. Największe straty są w uprawach m.in. roślin strączkowych, ziemniaków, owoców, kukurydzy.

Podczas konferencji poinformowano o różnych formach pomocy, z których mogą skorzystać rolnicy i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w związku z wystąpieniem suszy. W rządowym programie przewidziano pomoc finansową w postaci dopłat do hektara w wysokości 800 zł przy stratach powstałych w drzewach i krzewach owocowych, a dla pozostałych upraw 400 zł do hektara, pod warunkiem ich oszacowania przez komisję gminną i sporządzenia protokołu. Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego będzie poniesienie strat w wysokości przekraczającej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Pomoc w tej wysokości otrzymają gospodarstwa, które ubezpieczyły co najmniej 50% powierzchni upraw od wystąpienia co najmniej jednej z klęsk żywiołowych (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Pozostałe gospodarstwa będą miały pomniejszoną pomoc o połowę. Rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie wsparcia do biur powiatowych ARiMR w terminie od 11 do 30 września br. Wypłaty rozpoczną się od 10 października br.

Inne formy pomocy to:

  • kredyty preferencyjne (z oprocentowaniem ok. 2,09% jeżeli w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich było ubezpieczonych od co najmniej jednej z klęsk żywiołowych lub 3,14% dla nieubezpieczonych),
  • wsparcie w postaci ułatwienia w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec ANR oraz KRUS,
  • ulgi w podatku rolnym.

Barszcz Sosnowskiego

Podczas konferencji prasowej zostały także przedstawione efekty działań podjętych w lipcu br. przez wicewojewodę Grażynę Borek w celu określenia skali występowania barszczu Sosnowskiego w regionie. Z informacji przesłanych przez samorządy wynika, że największy obszar występowania barszczu znajduje się na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Skala problemu ze względu na liczbę stanowisk występowania tej rośliny jest również wysoka w gminach: Ulanów, Wielopole Skrzyńskie, Solina, Tarnowiec, Krempna, Leżajsk, Medyka, Nowa Sarzyna, Nowy Żmigród, Jedlicze, Dydnia. Z przekazanych informacji wynika, że barszcz Sosnowskiego nie występuje na terenie 57 gmin. Niestety wiele roślin porasta koryta rzek i cieków wodnych, znajduje się na terenach nadleśnictw, na obszarach Natura 2000 oraz na działkach prywatnych, co często uniemożliwia pełną inwentaryzację barszczu przez gminy. Tam gdzie występuje roślina samorządy starają się usunąć jej stanowiska w sposób mechaniczny lub chemiczny. 6 samorządów z powiatu sanockiego korzysta z ?Programu ochrony flory rodzimej powiatu sanockiego? (Besko, Bukowsko, G. Sanok, M. Sanok, Tyrawa Wołoska i Zagórz).