Rzeszów

Związki prawa żydowskiego z prawem rzymskim na przykładzie procesu Chrystusa i Proces Chrystusa przed Sanhedrynem w świetle dawnego prawa żydowskiego. To tematy kolejnych wykładów prof. Czesław Kłak, Dziekan - Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podczas Wieczorów Jadwiżańskich w Rzeszowie. Wykłady odbędą się w poniedziałek (10.04) oraz w środę (12.04) o godzinie 18:00 w Międzynarodowym Studenckim Centrum Kultury Chrześcijańskiej (Kościół Akademicki).

 

Wieczory Jadwiżańskie organizowane są w Kościele Akademickim w Rzeszowie od kilku lat i już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych całego Rzeszowa. Mają na celu pogłębianie i propagowanie idei związanych ze świętą patronką i są wyrazem wspólnoty parafii i środowiska akademickiego. Od początku aktywny udział – w charakterze wykładowcy – bierze w nich prof. Czesław Kłak, regularnie prowadząc wykłady z zakresu historii prawa karnego, w tym prawa karnego dawnego Izraela, współczesnych granic odpowiedzialności karnej, komparatystyki prawniczej, jak również praw człowieka.

Tyn razem wykłady dotyczyć będą związków dawnego prawa żydowskiego z prawem rzymskim oraz rekonstrukcji procesu Chrystusa przed Sanhedrynem. W poprzednich latach prof. Czesław Kłak dokonał szczegółowej analizy biblijnego opisu procesu Chrystusa, który miał miejsce przed Poncjuszem Piłatem. Rozważał, czy opis ten pozostaje w zgodzie z ówczesnym prawem rzymskim i praktyką procesową, czy też jest to fikcja nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością.

Podczas kolejnych wykładów – w poniedziałek 10 kwietnia i środę 12 kwietnia 2017 r. prof. Czesław Kłak zajmie się relacją prawa żydowskiego do prawa rzymskiego. Postara się odpowiedzieć na pytanie, czy Biblia - przedstawiając ujęcie Chrystusa - a następnie jego przesłuchanie przed kapłanami żydowskimi i sformułowanie zarzutów, opartych na prawie żydowskim i rzymskim, zawiera wiarygodny przekaz (z punktu widzenia normatywnego), czy też występują tam takie niezgodności z literą ówczesnego prawa, że nie można jej uznać za wartościowe źródło do rekonstrukcji tych wydarzeń.

Wykład podzielony został na dwie części. W pierwszej (poniedziałek 10 kwietnia 2017 r.) prof. Czesław Kłak przedstawi żydowskie i rzymskie rozwiązania prawne. Mowa będzie o odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności za naruszenie norm religijnych. Prof. Czesław Kłak opisze także relację między prawem żydowskim a prawem rzymskim, w szczególności w kontekście tego, które prawo było właściwe i w jakim zakresie do oceny zachowania Chrystusa.

W drugiej części (środa 12 kwietnia 2017 r.) wykładowca WSPiA zrekonstruuje samo postępowanie przed Sanhedrynem, w wyniku którego Chrystus uznany został za winnego naruszenia norm religijnych. Sformułowano również wobec niego zarzuty naruszenia prawa rzymskiego.

Prof. nadzw. dr hab. Czesław Paweł Kłak jest Dziekanem – Dyrektorem Kolegium Prawa oraz Kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Kieruje także Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka. Od wielu lat jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2015 r. jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, a także członkiem Zarządu i Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Zasiada także w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w roku 2007 i 2008). Prof. Czesław Kłak jest także ekspertem legislacyjnym i autorem ponad 240 opinii prawnych sporządzonych na zlecenie instytucji państwowych, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości, samorządu notarialnego, biur poselskich, kancelarii adwokackich i notarialnych oraz osób prywatnych. Jest m.in. członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Do wysłuchania wykładów prof. Czesława Kłaka zapraszamy w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. oraz w środę 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:00 do Międzynarodowego Studenckiego Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy Al. T. Rejtana 21 w Rzeszowie.