Rzeszów

Psychospołeczne aspekty pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie to temat konferencji, która odbyła się 20 października pod przewodnictwem wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej.

Podczas posiedzenia przedstawiciele miejskich ośrodków pomocy społecznej przedstawili kwestię lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na przykładzie Mielca i Stalowej Woli. Dyskutowano m. in. na temat praktyki w pracy z osobami stosującymi przemoc wobec swoich bliskich, psychologicznych mechanizmów przemocy i procesu stawania się sprawcą. Zaprezentowano także rolę organizacji pozarządowej w udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy.

Konferencja wpisuje się w cykl organizowanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie corocznych spotkań na temat zapobiegania przemocy w rodzinie. W debacie wzięli udział przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy, w tym w szczególności przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, sądów, organizacji pozarządowych i itp.