Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów realizuje obecnie przedsięwzięcie pn.: ?Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej?. W ramach projektu, oprócz działań inwestycyjnych, prowadzona jest kampania informacyjno ? edukacyjna oraz inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.

W związku z koniecznością pozyskania danych niezbędnych do inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i utworzenia bazy danych, w terminie październik ? listopad br. mieszkańców Rzeszowa odwiedzać będą ankieterzy zbierający powyższe dane. Ankieterzy posiadać będą stosowne identyfikatory. Ankieterzy zostali zobowiązani do zapewnienia poufności przekazywanych informacji i wykorzystania ich tylko na potrzeby realizowanego projektu. Prosimy o przyjęcie ankieterów i udzielenie im niezbędnych informacji. Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu podkreślenia wymaga fakt, iż tylko przy aktywnej współpracy mieszkańców Rzeszowa z Wykonawcą możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy niezbędnej do przepracowania inwentaryzacji i stworzenia wiarygodnej bazy danych o źródłach niskiej emisji.

Przedmiotowy projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego ?Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA?.

Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa pod nr tel. 17 8754197.