Rzeszów

41-kilometrowy odcinek autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia dokończy konsorcjum firm: Budimex S.A. i Strabag Sp. z o.o. Umowa podpisana została w rzeszowskim oddziale GDDKiA 16 września br. na kwotę 719 mln zł. Konsorcjum zaoferowało wykonanie zadania w ciągu 14 miesięcy (z czasu na ukończenie wyłączono okresy zimowe tj. 2 razy po 3 miesiące od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres prac pozostałych do wykonania na tym ponad 41-kilometrowym odcinku A4 to m.in.:

- dokończenie niewielkiej części nasypów,

- wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne,

- prace wykończeniowe m.in. nasadzenia zieleni, wykonanie dróg serwisowych

Na obiektach mostowych wykonane zostały konstrukcje. Do dokończenia pozostały nasypy i dojazdy do obiektów oraz prace wykończeniowe polegające na wykonaniu nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

14 stycznia br. odstąpiono od umowy z konsorcjum firm realizujących prace na tym odcinku A4: Polimex Mostostal S.A. i Doprastav a.s. Powodem było nie wywiązywanie się konsorcjum z zapisów kontraktowych oraz duże opóźnienia w realizacji kontraktu. Na dzień odstąpienia od umowy zaawansowanie rzeczowe wynosiło 69%, natomiast upływ czasu 105%. Koniecznym więc stało się wyłonienie nowego Wykonawcy, który dokończy budowę. 

Projekt współfinansowany ze środków unijnych  pochodzących z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.