Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów realizuje obecnie przedsięwzięcie pn.: ?Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej?. W ramach projektu, oprócz działań inwestycyjnych, zorganizowana zostanie kampania informacyjno ? edukacyjna, a także przeprowadzona zostanie na terenie miasta inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.

Zaplanowana kampania edukacyjna ma na celu przede wszystkim przedstawienie korzyści zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji, a także zachęcenie mieszkańców do współpracy przy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i tworzeniu bazy danych. Kampania ma również na celu zachęcenie mieszkańców do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

Na podstawie przeprowadzonej na terenie miasta inwentaryzacji źródeł niskiej emisji powstanie baza danych źródeł niskiej emisji, która umożliwiała będzie gromadzenie danych z inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz danych dotyczących realizacji działań inwestycyjnych wpływających na ograniczenie niskiej emisji. Dane uzyskane z inwentaryzacji źródeł niskiej emisji posłużą również do opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Rzeszowa. Opracowany dokument pozwoli na uszczegółowienie działań w zakresie ochrony powietrza oraz otworzy możliwość pozyskania funduszy na likwidację niskiej emisji przez osoby fizyczne i inne podmioty.

W związku z koniecznością pozyskania danych niezbędnych do inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i utworzenia bazy danych, w terminie wrzesień ? listopad br. mieszkańców Rzeszowa odwiedzać będą ankieterzy zbierający powyższe dane. Ankieterzy posiadać będą stosowne identyfikatory. Ankieterzy zostali zobowiązani do zapewnienia poufności przekazywanych informacji i wykorzystania ich tylko na potrzeby realizowanego projektu. Prosimy o przyjęcie ankieterów i udzielenie im niezbędnych informacji. Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu podkreślenia wymaga fakt, iż tylko przy aktywnej współpracy mieszkańców Rzeszowa z Wykonawcą możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy niezbędnej do przepracowania inwentaryzacji i stworzenia wiarygodnej bazy danych o źródłach niskiej emisji.

Przedmiotowy projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego ?Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA?.