Rzeszów

27 czerwca w Warszawie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą PO RPW 2007-2013), a Gminą Miasto Rzeszów została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ?Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania?. W imieniu stron umowę podpisali: Prezes PARP Pani Bożena Lublińska-Kasprzak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Marek Ustrobiński.

Wartość projektu to 183 153 827,67 PLN, w tym 92 397 000,00 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej na lata 2007-2013.