Rzeszów

12,5 km odcinek od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej zbuduje konsorcjum, któremu lideruje Aldes Constructiones Polska Sp.o.o. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót), w systemie "optymalizuj + projektuj + buduj?. To już druga umowa na Podkarpaciu, której realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Pierwsza umowa, dot. budowy odcinka S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka), została podpisana 9 kwietnia br.

Opis inwestycji

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej będzie miał 12,5 km długości. Zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Zaprojektowany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna ? węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).

Umowa z wykonawcą obejmuje zaprojektowanie (kontynuację projektowania), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie drogi ekspresowej a w konsekwencji oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ.

DANE TECHNICZNE

Klasa techniczna

S

Prędkość projektowa

80 km/h (przy założeniu parametrów geometrycznych jak dla prędkości 100km/h)

Ilość jezdni i pasów ruchu

Odcinek jednojezdniowy 1 x (2+1)

Odcinek dwujezdniowy   2 x 2

Szerokość pasa ruchu

3,50 m

Nawierzchnia

bitumiczna

Obciążenie dopuszczalne osi

115 kN/oś

Zakres budowy

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o nawierzchni bitumicznej o dł. ok. 12,496 km
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego, wraz z jego ewentualną przebudową  i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • budowę węzła drogowego  ?Sokołów Małopolski?,
 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP I ?Nienadówka?, MOP I ?Stobierna?
 • budowę obiektów inżynierskich
 • budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne)
 • przełożenie lub przebudowę koryt rzek i cieków w zakresie uzgodnionym z ich administratorami / zarządcami,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem  ochronno?naprowadzającym, zieleń,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • organizację ruchu (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi ekspresowej i dróg związanych wraz z wyposażeniem) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę
 • przywrócenie dróg publicznych oraz nieruchomości użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy

Korzyści wynikające z budowy S19

Wybudowanie w/w odcinka S19 umożliwi przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych. Do podstawowych celów budowy tego odcinka S19 należy przede wszystkim przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych  i dróg wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, ale także zmniejszenie ryzyka wypadków czy poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ-południe. Nie bez znaczenia jest także skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i zapewnienie komfortu jazdy oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.