Z życia wzięte

Urząd skarbowy zapowiada kontrole w branżach, w których w minionym okresie popełniono najwięcej błędów. Wykaz nieprawidłowości i branż o szczególnym stopniu ryzyka ukazał się w Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej 2016. Wizyty fiskusa mogą spodziewać się m.in. przedsiębiorcy działający w e-handlu, nieruchomościach oraz doradztwie i innych usługach niematerialnych.

Do kontroli podatników o wielomilionowych obrotach wyznaczono odrębne jednostki

Uchybień będą doszukiwać się trzy rodzaje urzędów skarbowych. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obejmie kontrolą największe podmioty gospodarcze, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto wyższy niż 50 mln euro.

Tzw. urzędy wyspecjalizowane zajmą się weryfikacją banków spółdzielczych, oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto wyższy niż 3 mln euro.

Spośród pozostałych podatników wytypowano grupy szczególnego ryzyka

Pozostałych podatników skontroluje grupa tzw. urzędów pozostałych. Do ich zadań będzie należało zbadanie poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców z branż:

 • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 • nieruchomości,
 • doradztwo i inne usługi niematerialne,
 • opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne),
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • transport i logistyka,
 • motoryzacja,
 • handel hurtowy pozostały,
 • e - handel i usługi informatyczne,
 • handel artykułami spożywczymi i tytoniem,
 • produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi.

Te obszary działalności gospodarczej zostały uznane za szczególnie obarczone ryzykiem powstawania nieprawidłowości.

Jakie zagrożenia dostrzega fiskus w realizowaniu przez podatników swoich obowiązków?

Fiskus charakteryzuje aż kilkanaście rodzajów ryzyk związanych z obowiązkami podatkowymi. Kilka z nich występuje praktycznie w każdej z wymienionych wyżej branż.

 1. Niewykazywanie do opodatkowania obrotu / przychodów z wystawionych faktur / rachunków VAT. Polega na wystawianiu dokumentu sprzedaży, lecz bez jego zaewidencjonowania w urządzeniach księgowych. W tym obszarze skarbówka zwraca też na zjawisko sprzedaży faktur (najczęściej poświadczających wykonanie usług marketingowych, transportowych, doradczych, czy szkoleń.
 2. Niewystawianie faktur lub wystawianie faktur w niższych kwotach. Podatnicy mają na wystawienie czas do 15. dnia następnego miesiąca. Niektóre branże mogą to zrobić w terminie 30 lub 60 dni od daty wykonania usługi. Zdarza się jednak, że faktura nigdy nie zostaje wystawiona. Fiskus przypomina, że brak faktury nie zwalnia z zaewidencjonowania przychodu.
 3. Zawyżanie kosztów uzyskania przychodów fakturami, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Autorzy KPDAP wskazują, że grupą najwyższego ryzyka są w tym względzie firmy uzyskujące wysokie dochody lub wysoką rentowność (wysokie dochody i niskie koszty często spotykane w firmach świadczących usługi niematerialne).
 4. Zawyżanie kosztów uzyskania przychodu przez koszty nie wskazane przez ustawę updop i updof.
 5. Nienaliczanie i niewykazywanie podatku od wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podatnika.
 6. Dokonywanie transakcji pozornych w celu generowania kosztów uzyskania przychodów oraz podatku naliczonego innym podmiotom (wyłudzenie zwrotu VAT). Potencjalni wystawcy takich faktur kryją się według fiskusa wśród firm doradczych.

Artykuł opracowany przy współudziale bdbagos.com