Z życia wzięte

Windykacja komornicza to ostateczny etap odzyskiwania długu. Kiedy nierzetelny kontrahent nie reaguje na nakaz zapłaty uzyskany w sądzie niezbędne okazuje się zastosowanie środków przymusu. Komornik sądowy zgodnie z literą prawa może zająć bez zgody dłużnika majątek, który posłuży do zaspokojenia interesów strony wygranej w postępowaniu sądowym. Jaki majątek podlega egzekucji komorniczej? Czego komornik nie może zająć feralnemu dłużnikowi?

Ruchomości, nieruchomości... co jeszcze?

Umocowaniem do działania komornika jest zawsze złożony przez wierzyciela wniosek egzekucyjny wraz z prawomocnym tytułem wykonawczym opatrzonym w klauzulę wykonalności. Komornik jest jedynie "narzędziem" w rękach wierzyciela, dlatego niezmiernie istotne jest wskazanie we wniosku sposobów prowadzenia egzekucji. Windykacja komornicza ograniczająca się jedynie do jednego sposobu bardzo zawęża możliwości egzekwowania długu przez komornika. Pamiętajmy, że nie poczyni on żadnych dodatkowych kroków bez wcześniejszej zgody wierzyciela. Zadbajmy, by wniosek egzekucyjny był rzetelnie wypełniony i skutkował szybkim odzyskaniem należności. Zanim jednak sporządzimy opisany dokument sprawdźmy co komornik może zająć dłużnikowi m. in.:

  • ruchomości – komornik ma prawo do zajęcia ruchomości pozostających we własności dłużnika. Na podstawie sporządzonego protokołu konkretne przedmioty zostają zajęte i następnie mogą zostać sprzedane na licytacji komorniczej. Komornik spisując protokół odbiera dłużnikowi możliwość zbycia dóbr.
  • nieruchomości – bardzo częstym sposobem egzekwowania długów jest licytacja nieruchomości należących do dłużnika. Komornik ma możliwość zabezpieczenia roszczenia wierzyciela poprzez wpis w księdze wieczystej. Po sporządzeniu oszacowania wartości nieruchomości istnieje możliwość sprzedania majątku na licytacji.
  • rachunki bankowe – komornik ma prawo do zajęcia środków znajdujących się na koncie bankowym dłużnika. Wyłączeniu spod egzekucji podlegają, jednak środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • wynagrodzenie – egzekucja komornicza może być realizowana z wynagrodzenia dłużnika. Należy jednak podkreślić, że zajęciu podlega jedynie połowa uzyskiwanych środków pieniężnych. Dodatkowo wynagrodzenie na poziomie tzw. najniższej krajowej podlega całkowitej ochronie. Wyjątek stanowią długi alimentacyjne, w tym przypadku komornik może przejąć 3/5 wynagrodzenia na poczet skutecznej egzekucji. W przypadku takiej wierzytelności wynagrodzenie nie podlega ochronie do poziomu tzw. najniższej krajowej. Na koniec warto wspomnieć, że opisane powyżej wynagrodzenie jest uzyskiwane na podstawie umowy o pracę. Jeśli dłużnik otrzymuje środki pieniężne wykonując umowę zlecenia lub umowę o dzieło komornik ma prawo przejąć całość. Oczywiście dłużnik ma możliwość wnioskowania o zabezpieczenie wynagrodzenia na zasadach identycznych jak przy umowie o pracę. Warunek to otrzymywanie środków pieniężnych jedynie na podstawie tzw. umowy śmieciowej. Jeśli dłużnik nie posiada innego źródła dochody, a w/w umowy są jego jedynym źródłem dochodu może starać się o ograniczenie egzekucji.
  • renta/ emerytura – komornik ma prawo do zajęcia 25% świadczeń emerytalno-rentowych.

Komornik nie może zająć:

  • przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania – ubrania, bielizna, sprzęty gospodarstwa domowego
  • przedmiotów do nauki – komornik nie może zająć książek, materiałów naukowych służących do nauki
  • zapasów jedzenia
  • zapasów opału
  • narzędzi – mowa o narzędziach służących do wykonywania pracy zarobkowej.