Czy wiesz, że...

Przy wspólnym rozliczeniu PIT 36 i PIT 37 małżonkowie mogą zapłacić mniejszy podatek. Ten preferencyjny sposób rozliczenia możliwy jest przy spełnieniu warunków określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym warunkiem jest zawarcie małżeństwa. Osoby pozostające w konkubinacie nie mają takiej możliwości.

Warunki wspólnego rozliczenia PIT

Wspólne rozliczenie jest możliwe jedynie przy rozliczeniu pit na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli na deklaracjach PIT 36 i PIT 37.Jeżeli któryś z małżonków płaci podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (oprócz najmu prywatnego) lub podatek tonażowy wyklucza to łączne rozliczenie podatkowe.

Tylko małżeństwa mogą korzystać z przywileju wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby pozostające w związkach partnerskich muszą rozliczać się oddzielnie.

Małżeństwa skorzystają z tej preferencji podatkowej pod warunkiem, że istniała między małżonkami wspólnota majątkowa i trwała ona przez cały rok podatkowy. Pary, które wezmą ślub nawet 2 stycznia, nie będą mogły złożyć wspólnej deklaracji podatkowej za ten rok podatkowy, gdyż nie będą w związku małżeńskim przez cały rok. Nowożeńcy nabędą prawo do wspólnego rozliczenia pit dopiero po pierwszej rocznicy ślubu. Zatem rozliczyć się wspólnie za 2016 rok mogą tylko te pary, które zawarły małżeństwo najpóźniej w roku 2015.

Nie mogą rozliczać się wspólnie małżeństwa, które mają intercyzę o rozdziale majątkowym. Małżonkowie pozostający w separacji prawnej oraz rozwiedzeni tracą prawo do wspólnego rozliczenia.

Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu składa się w ten sposób, że wystarczy zaznaczyć odpowiedni kwadrat na wypełnianym formularzu. Oświadczenie jest wymagane w tym samym terminie co rozliczenie podatkowe, czyli do końca kwietnia.

Wspólne rozliczenie małżonków możliwe jest tylko w ustawowym terminie. Składając spóźnione zeznanie nie możemy skorzystać z tego przywileju.Warto o tym pamiętać, gdyż gdybyśmy złożyli rozliczenia indywidualnie, a chcielibyśmy rozliczyć się wspólnie, to możemy to zrobić składając do końca kwietnia korektę.

Co do zasady wymagane jest  pozostawanie przez cały rok w związku małżeńskim. Jednak wyjątek stanowi sytuacja, gdy współmałżonek umrze w trakcie roku podatkowego lub przed złożeniem PIT-u. Zdaniem specjalisty z portalu https://www.pitax.pl/pit-37/ w takim przypadku możliwe jest łączne rozliczenie podatku.

Mechanizm wspólnego rozliczenia

Wspólne rozliczenie PIT polega na tym, że wypełniamy jedną deklarację podatkową, na której podajemy dane obojga małżonków, a podatek obliczamy w podwójnej wysokości od połowy sumy ich dochodów. Najpierw podaje się przychody i odliczenia każdego z małżonków oddzielnie, a po obliczeniu  dochodów sumuje się je i dzieli przez dwa. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania oblicza się podatek według skali. Kwotę należnego podatku otrzymujemy po pomnożeniu wyniku przez dwa. pomnożony przez dwa. Od tej kwoty można jeszcze odjąć ulgi podatkowe, które są odliczane od podatku.

Przykład:

Na wspólnym rozliczeniu zyskują najbardziej te małżeństwa, gdzie wysokość dochodów małżonków bardzo się różni, a jedno ma dochody powyżej progu podatkowego.Największa różnica jest wtedy, gdy jedna osoba nie ma żadnych dochodów, a druga uzyskała dochód w kwocie minimum 171.056 pln. W takiej sytuacji cały dochód roczny pozostanie opodatkowany według niższej 18 %.stawki i małżonkowie zyskają na podatku  12.529,94 zł.

Gdyby małżonkowie rozliczali się osobno, podatek od kwoty 171.056 pln wyniósłby 42.207,98 pln, chociaż podatek płaciłaby tylkojedna osoba, ale po przekroczeniu drugiego progu podatkowego wyższa stawka wynosi 32%. Natomiast przy rozliczeniu wspólnym dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, i są opodatkowane stawką 18 %. Zatem podatek wyniesie dwa razy 18 %. z 85.528 pln (połowa z 171.056 pln), czyli 29.678,04 zł. Różnica to właśnie korzyść 12.529,94 pln.

Sposoby złożenia wspólnego rozliczenia PIT

Wspólne deklaracje podatkowe małżonkowie mogą złożyć w formie papierowego dokumentu albo rozliczyć pit przez internet. Rozliczenie pit online łatwo jest wykonać z dobrym programem jak PITax.pl Łatwe podatki. Jeśli nie wiemy jak rozliczyć pit, program pomoże na każdym etapie wypełniania deklaracji, ułatwi optymalne rozliczenie wszystkich przysługujących ulg podatkowych. Zastosowanie wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie wyklucza skorzystania z ulg podatkowych.

Rozliczenie pit elektronicznie można wykonać w dowolnej porze dnia i we wszystkie dni tygodnia. Wystarczy dostęp do internetu i chwila czasu.

Wypełnioną deklarację PIT 36 lub PIT 37 należy podpisać (osoby fizyczne podpisują danymi autoryzującymi).. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków wystarczy jeden podpis, który jest jednocześnie oświadczeniem o otrzymaniu pełnomocnictwa od drugiego małżonka. Wysłanie pit przez internet zostanie potwierdzone przez urząd skarbowy online w formie elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).


Zarówno PIT 36 jaki PIt 37 należy złożyć do 30 kwietnia roku kolejnego po roku podatkowym. W roku 2017 PIT 36 I PIT 37 można składać do 2 maja, gdyż ostatni dzień kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi od pracy.