Z życia wzięte

Prawo pracy jest dziedziną prawa, zajmującą się przede wszystkim regulacjami dotyczącymi wzajemnych stosunków pracy między pracownikiem a pracodawcą. Ponadto systematyzuje tworzenie się układów a także sporów między pracownikami oraz między pracownikami a pracodawcą.

Czym jest prawo pracy i jaką ma historię?

Prawo pracy jest dziedziną prawa, zajmującą się przede wszystkim regulacjami dotyczącymi wzajemnych stosunków pracy między pracownikiem a pracodawcą. Prawo pracy definiuje zakres praw i obowiązków zatrudniającego oraz zatrudnionych. O innych gałęziach prawa piszemy na lokalnym serwisie informacyjnym . Prawo pracy systematyzuje tworzenie się układów a także sporów między pracownikami oraz między pracownikami a pracodawcą. Taki usystematyzowany zbiór zależności i powinności jest bardzo potrzebny, ponieważ dzięki niemu każda ze stron działa w granicach prawa i nie przekracza ich bowiem wie, że grozi to odpowiedzialnością karną. Historia prawa pracy wiąże się ściśle z rewolucją przemysłową, gdyż w tym okresie powstawały jej obecne podwaliny. Geneza tego zagadnienia jest zatem dość młoda. Na przestrzeni lat prawo pracy było wielokrotnie modyfikowane i dopasowywane do obecnie występujących w społeczeństwie standardów. Kilkadziesiąt lat wstecz dotyczyło głównie pracowników fabrycznych, jednak z czasem zaczęło ewoluować i dotyczyć coraz większego zakresu grup zawodowych, a także pracodawców. Wraz z jego zmianami ewoluowała także nazwa. Początkowo prawo pracy nazywane było prawem robotniczym, następnie prawem prawem socjalnym. Po kilku zmianach funkcjonuje pod obecną nazwą jaką jest prawo pracy.

Podstawy prawne prawa pracy oraz podstawowe zasady w nim obowiązujące

Prawo pracy działa na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r jednak jego podstawą jest wolność pracy określona w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że każdy obywatel Polski ma prawo do wykonywania wybranej przez siebie pracy. Ważnym jest również fakt, że nikomu poza szczególnymi przypadkami takimi jak np.: ubezwłasnowolnienie, nie można zabronić jej wykonywania. Wynika to z prawa wolności, które otrzymuje każdy nowo narodzony człowiek w Rzeczpospolite Polskiej. Prawo pracy określone w Kodeksie zapewnia, iż państwo powinno zagwarantować obywatelowi pracę oraz aktywnie uczestniczyć pod tym względem w życiu Polaków. Chodzi tu o fakt, że państwo nie może blokować obywatela w podjęciu pracy, ale nie ma obowiązku zmusić go do niej, a także wybrać jej czy nakazać pracować w danym miejscu. Chodzi to o szeroko pojętą wolność i bezpieczeństwo. Polska jako kraj nie ma prawa ingerować zatem w wybory obywateli co do wyboru pracy. Prawo pracy jest zatem bardzo szerokim pojęciem, a co za tym idzie-posiada wiele norm, które obywatel powinien przestrzegać. Każdy stosunek pracy powinien odbyć się na zasadzie wyrażenia woli obu stron, jednak jego uwieńczeniem powinno być spisanie rzetelnej umowy zawierającej obowiązki i prawa obydwu stron. Prawo pracy ma również swoje źródła w Kodeksie cywilnym. Tu opisywane są takie zagadnienia jak sprawiedliwość pracownicza czy twórczość naukowa. Prawo pracy jest pojemnym pojęciem, które zawiera w sobie nie tylko czysto teoretyczne zagadnienia takie jak płaca czy zawieranie umów, ale także pojęcia abstrakcyjne takie jak humanitarność, wolność czy sprawiedliwość.

Najczęstsze sytuacje, gdy potrzebne jest prawo pracy

Prawo pracy potrzebne jest wszędzie tam gdzie zachodzi wzajemny stosunek w związku z wykonywaną pracą między pracownikiem a pracodawcą oraz między współpracownikami. Przede wszystkim prawo pracy wyjaśnia niejasności, które pojawiają się już przy sporządzaniu umowy, która określać powinna prawa do jakich ma pracownik w czasie trwania stosunku pracy np.: do godziwego i terminowego wynagrodzenia, do przerw w pracy, do dni wolnych oraz np.: do zerwania stosunku pracy w określonych warunkach. Prawo pracy wyjaśnia także jakie obowiązki ma do wykonania pracownik podczas wykonywanej pracy m.in. pracowanie w określonej ilości godzin, uczciwość względem pracodawcy czy informowanie o swoim stanie zdrowia i uchybieniach. Faktem jest, że w obecnych czasach, gdzie dość trywialnym aczkolwiek bardzo ważnym zagadnieniem jest uczciwość, prawo pracy musi istnieć, gdyż bez niego uaktywniałby się niebywały chaos, wzajemne oskarżanie się stron oraz niedopełnianie swoich obowiązków czy nie korzystanie w pełni ze swoich praw. Prawo pracy jest zatem obecnie nieodzownym elementem każdego stosunku pracy.