Z życia wzięte

W wyniku błędu lekarskiego doznałeś poważnego uszczerbku na zdrowiu? A może na skutek źle postawionej diagnozy zmarła bliska Ci osoba? Pamiętaj – w takim przypadku masz pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski.

Skąd wiadomo, czy mamy do czynienia z błędem lekarskim?

O błędzie lekarskim możemy mówić w sytuacji, gdy doszło do czynności (lub jej zaniechania) niezgodnej z nauką medyczną w takim zakresie, w jakim jest ona dostępna dla lekarza. Może on polegać na naruszenia zasad ostrożności, które obowiązują przy czynnościach lekarskich oraz reguł związanych z ich przeprowadzeniem. Co bardzo istotne, o błędzie lekarskim możemy mówić zarówno w przypadku diagnozy, jak i leczenia, terapii lub rehabilitacji. Zamiennie używa się terminu „błąd lekarski” lub „błąd w sztuce lekarskiej”.

Nie zawsze rozpoznanie, czy doszło do błędu lekarskiego, jest trudne. W wielu przypadkach wymaga ono konsultacji z innymi specjalistami. Jednocześnie sprawy o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego są bardzo skomplikowane – trzeba jednoznacznie udowodnić, że do uszczerbku na zdrowiu lub do zgonu doszło na skutek błędu medycznego. 

Szerzej tę tematykę omówiono na stronie: https://jakubowskazawada.com/odszkodowanie-za-blad-lekarski/. 

Błąd lekarski – jak wnioskować o odszkodowanie?

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu na skutek błędu lekarskiego, nie są pozostawione same sobie. Mają one pełne prawo do ubiegania się o odszkodowanie, które ma na celu przede wszystkim zapewnienie osobie poszkodowanej dostępu do środków finansowych, które umożliwią powrót do zdrowia. Ubieganie się o odszkodowanie jest dobrym rozwiązaniem, w szczególności w sytuacji, gdy leczenie związane z powrotem do zdrowia jest kosztowne – na przykład wymaga długotrwałej rehabilitacji lub skomplikowanej terapii.

Powstaje jednak pytanie, jak wnioskować o odszkodowanie za błąd lekarski. Przede wszystkim niezbędne jest przygotowanie wniosku, który będzie zawierał następujące informacje:

  • imię, nazwisko i adres pacjenta,
  • dane lekarza lub szpitala, który będzie pozwany,
  • określenie błędu lekarskiego – co się wydarzyło, do jakiego uszczerbku na zdrowiu doszło na jego skutek. Oczywiście tutaj należy dołączyć dokumentację medyczną,
  • uzasadnienie tezy, że rzeczywiście doszło do błędu medycznego – w tym miejscu konieczne jest przedstawienie dowodów.

Taki wniosek należy złożyć w specjalnej komisji działającej przy wojewodzie, która zajmuje się orzekaniem w sprawie błędów lekarskich. Opłata za złożenie wniosku wynosi 200 zł. Jej uiszczenie jest obligatoryjne.

Rozpatrzenie wniosku przez komisję następuje w ciągu czterech miesięcy od jego złożenia. Następnie członkowie komisji mają siedem dni na przygotowanie uzasadnienia. Jeśli komisja orzeknie, że doszło do błędu lekarskiego, ubezpieczyciel złoży propozycję wysokości odszkodowania.

Jak określić kwotę odszkodowania za błąd lekarski?

Co bardzo istotne, pacjent nie może samodzielnie określić kwoty odszkodowania za błąd lekarski. W kwestii tej istnieją specjalne limity. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent może otrzymać maksymalnie 100 tys. złotych. Jeśli doszło do śmierci, spadkobiercy mogą otrzymać 300 tys. złotych.

Jeśli pacjent zgodzi się na odszkodowanie, oferowane przez ubezpieczyciela szpitala, składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń za doznaną krzywdę. Jeżeli natomiast kwota odszkodowania będzie dla niego za niska, może zdecydować się na wniesienie sprawy do sądu.

Profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna

Podczas ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Należy mieć świadomość, że takie postępowanie jest bardzo problematyczne, a udowodnienie, że do błędu lekarskiego faktycznie doszło, jest niezwykle skomplikowane. Właśnie dlatego skorzystanie z pomocy prawnej może być najlepszym sposobem zarówno na uzyskanie odszkodowanie, jak i na przyspieszenie całego postępowania.

Artykuł inspirowany tekstami z : https://jakubowskazawada.com/.