Rzeszów

Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik przeprowadziła grę obronną w ramach przygotowania do planowanego kompleksowego ćwiczenia wojewódzkiego ?Bieszczady 2014?.

Gra pn. ?Realizacja zadań w ramach systemu zarządzania kryzysowego, a także zadań operacyjnych organów administracji publicznej w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej na administrowanym obszarze.

Sprawdzenie realności rozwiązań przyjętych w planach zarządzania kryzysowego oraz planach operacyjnych organów samorządowych i wojewódzkiej administracji zespolonej? odbyła się 12 września w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestniczyła w niej kadra kierownicza samorządu terytorialnego, administracji zespolonej i niezespolonej oraz podmiotów gospodarczych, które będą brać udział w ćwiczeniu wojewódzkim.