Rzeszów

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o przekazanie dotacji dla gmin z województwa podkarpackiego na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Fundusz sołecki na 2013 r. wyodrębniło w swoich budżetach 103 podkarpackie gminy, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 4 717 675 zł. W ramach funduszu na terenie poszczególnych sołectw najczęściej realizowano remonty dróg, budowę chodników, remonty świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, rozbudowę oświetlenia ulicznego. Pieniądze przeznaczano także na modernizację boisk sportowych, organizację imprez kulturalnych i edukacyjnych. Zwrot części poniesionych wydatków przez gminy nastąpi do 31 sierpnia br.

Fundusze sołeckie pomagają realizować w sołectwach projekty wybrane na podstawie decyzji mieszkańców. Obowiązująca od 20 marca br. nowa ustawa o funduszu sołeckim ułatwia korzystanie z tych funduszy i zwiększa wsparcie dla nich z budżetu. Do tej pory gminy dostawały ? w zależności od zamożności ? zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji, o której współdecydowali mieszkańcy sołectw. Teraz jest to odpowiednio 20 proc., 30 proc. lub 40 proc.