Rzeszów

188 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa podkarpackiego.

16 maja został ogłoszony otwarty konkurs ofert, w którym mogą wziąć udział następujące podmioty:

- organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych);

-  organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

-  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Dotacje mogą być przeznaczone na działalność bieżącą świetlic dla dzieci i młodzieży romskiej, pokrycie kosztów opieki/edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich, pomoc materialną dla uczniów romskich (zakup podręczników).